Algemene voorwaarden en informatie

Een intro over privacy

Respecteren jullie mijn privacy volgens de “GDPR-wetgeving”?

Ja. Meer nog: als je géén klant bent van BoekBoek en je stelt een vraag via onze website, beantwoorden we je vraag en slaan we verder je gegevens niét op. Als klant van BoekBoek worden je gegevens enkel gebruikt voor facturatie en aanmaak van het ebook (zie de vragen over privacy op deze pagina). Toch, om het je even makkelijk te maken, alles op een rijtje wat we doen in het kader van de GDPR-wetgeving:

 • Wij vragen altijd waar we kunnen toestemming voor we iets met je gegevens doen. Elke keer opnieuw.
 • Wil je weten welke gegevens we van je bezitten of wil je ze graag hebben? Contacteer ons gerust en we geven je ze graag ter inzage. Het betreft vaak ‘gewone’ gegevens: o.a. je naam, je adresgegevens, jouw e-mail, het bankrekeningnummer wat je ons verstrekte en jouw gepubliceerde ebooks via BoekBoek. 
 • Wil je al je gegevens bij BoekBoek wissen? Contacteer ons gerust en we doen direct het nodige.

Alle verdere details lees je hieronder onder titel “17. Privacy”.

 


A. Algemene voorwaarden en informatie

Dit document “Algemene voorwaarden en informatie” bestaat uit onze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de webwinkel, onze Disclaimer en onze Privacyverklaring, die van toepassing zijn op de website www.boekboek.com of aliassen (hierna “de Website”) en op alle bestellingen en aankopen die u rechtstreeks doet via de webwinkel beschikbaar op de Website (hierna “de Webwinkel”), uitgebaat door Thingy bvba, met contactgegevens zoals hieronder vermeld en ingeschreven in het RPR Leuven met ondernemingsnummer 501.596.403 en met als BTW-nummer BTW BE 0501.596.403 (hierna aangeduid met “wij” of “ons”).

U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document “Algemene voorwaarden en informatie” aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van onze Website of onze Webwinkel. Dit document “Algemene voorwaarden en informatie” is beschikbaar in het Nederlands.

1. Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de Webwinkel

Algemeen

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de Webwinkel hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van u. Voor bestellingen en aankopen via de Webwinkel dient u te beschikken over toegang tot het internet. Tevens moet u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de Webwinkel aanvaarden voordat u van de dienst gebruik kan maken.

Verzakingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Levering

De aankoop van een goed (e-boek) impliceert in geen geval een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht.
De levering gebeurt onmiddellijk na bevestiging van de bestelling en betaling van de prijs door u.
Indien een bestelling om voor het even welke reden niet aan u kan worden afgeleverd, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd andere rechten onder deze overeenkomst en de wet. Wij zullen u schriftelijk of via e-mail verwittigen van de beëindiging van de overeenkomst.

Prijzen

De op de Website aangegeven prijzen per e-boek zijn inclusief BTW en leveringskosten. Alle eventuele huidige en toekomstige indirecte belastingen, taksen, rechten en heffingen die door een overheid naar aanleiding van of in toepassing van het leveren van de Diensten worden geheven (met inbegrip van de BTW), zullen steeds geacht worden te zijn inbegrepen in de prijs.

Weergegeven prijzen van e-boeken, verkocht door derden, zijn puur indicatief. U wordt geacht de definitieve prijs steeds te bevestigen op de website van de derde partij, alvorens een aankoop te verrichten. Wij kunnen op geen enkele mogelijke manier verantwoordelijk geacht worden voor een foutieve aangeduide prijs.

Betaling

Op onze Webwinkel worden geen betalingen geïnd voor het aankopen van ebooks. Er wordt gelinkt naar ebooks, aankoopbaar via derde partijen. Op die website van derde partijen gelden de algemene voorwaarden van de derde partij. U wordt geacht deze algemene voorwaarden eveneens te lezen alvorens een aankoop te verrichten.

Onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend materiaal

Bij een bezoek aan de Webwinkel kan u worden geconfronteerd met materiaal dat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend zou kunnen worden opgevat dan wel met taalgebruik dat kan worden omschreven als expliciet. U zegt niettemin toe de Webwinkel op eigen risico te gebruiken en ons te zullen vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van u voor enig materiaal dat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend zou kunnen worden opgevat.

Toegang tot de Webwinkel

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Webwinkel op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. Onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk voor het verwijderen of onmogelijk maken van de toegang tot de Webwinkel. Wij zijn bovendien gerechtigd om beperkingen op te leggen aan het gebruik van of de toegang tot de Webwinkel in alle gevallen waarin wij dat nodig achten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

2. Disclaimer

Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze Disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze Disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om de Website niet verder te gebruiken.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op de Website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. De Website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Externe hyperlinks

De Website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Voor alle aankopen uitgevoerd via andere webwinkels zoals -maar niet gelimiteerd tot- Amazon.nl, Amazon.com of Bol.com, gelden hun respectievelijke voorwaarden, te vinden op de respectievelijke websites. BoekBoek.com komt op geen enkele manier tussen in die aankopen en kan hier ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor worden gesteld.

Intellectuele eigendom

De Website en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot logo’s, de lay out, de iconen, teksten, afbeeldingen, foto’s, videobestanden en geluidsbestanden die op de Website worden weergegeven, alsook berekeningen, plannen, digitale downloads en software die zijn gebruikt om de Website te implementeren, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming.
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

3. Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”). De gegevens die u op de Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Privacywet.
Elke commentaar en reactie die u daarentegen ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de Privacywet.

Verwerking van persoonsgegevens

Door de Website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze Privacyverklaring beschreven.
Soorten persoonsgegevens die worden verzameld
Via de Website worden uw naam en e-mailadres verzameld die u hebt meegedeeld bij het invullen van een contactformulier of bij het plaatsen van een bestelling of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief.
Daarnaast registreren wij bij uw bezoek aan de Website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe Website die u heeft doorverwezen naar de Website, de door u bezochte pagina’s op de Website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de Website.
Eventuele betalingsgegevens die u zou verstrekken worden niet door ons verwerkt, maar door de door ons gekozen partner voor de betaaloplossing. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke gegevens ligt niet bij ons en wij wijzen derhalve elke verplichting of aansprakelijk dienaangaande af.
Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld
Via de Website worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een contactformulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en wanneer u bestellingen plaatst.
Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens
Wij gebruiken de gegevens die door u via de Website worden meegedeeld, enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te sturen en uw bestelling uit te voeren. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kunnen wij uw e-mailadres ook gebruiken om u commerciële informatie toe te sturen over onze producten en diensten.
Partijen met toegang tot de persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover dit nodig is voor uw bestelling. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.
De gegevens kunnen door ons eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaatsen wordt gepost, zoals commentaren op het discussieforum of op de blog, door iedereen consulteerbaar zullen zijn.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de periode die voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is.

Gebruik van uw e-mailadres

Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons een e-mail te sturen (zie contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring).

Cookies

Op de Website worden drie soorten zogenaamde “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen) gebruikt, die wanneer u onze Website raadpleegt, in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze naar uw computer worden verzonden. Het gaat hier vooral om toepassingen die bestemd zijn om uw gebruik van onze Website te vergemakkelijken.
De eerste soort is slechts van tijdelijke aard en wordt gewist van zodra u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de Website te laten navigeren.
Een tweede soort is van meer permanente aard en wordt gebruikt voor onze webwinkel, om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek. Deze soort registreert onder andere de taalkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek van onze Website, zodat u bij uw volgend bezoek aan onze Website automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt.
Een derde soort wordt gebruikt door Google Analytics, om statistieken op te stellen over het bezoek aan de Website. Deze cookies worden door Google Analytics beheerd, zoals verder beschreven op http://code.google.com/apis/analytics/docs/gaConceptsCookies.html
U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat onze Website niet meer correct functioneert en kunnen wij de correcte werking van onze Website niet langer garanderen. Indien u het wenst kan u de cookies eveneens na elke raadpleging van de Website van uw harde schijf verwijderen.
Wij zullen de gegevens die door deze “cookies” verzameld zouden worden volstrekt vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig de beste praktijk ter zake, en met respect voor de bepalingen van de Privacywet.

Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Contactgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens. U kunt ons contacteren via de contactgegevens die onderaan dit document “Algemene voorwaarden en informatie” staan vermeld.

4. Gemeenschappelijke bepalingen

Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens onderaan).
Wij spannen ons in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken.
Wij kunnen echter in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder meer de wijziging van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de Webwinkel, onze Disclaimer of Privacyverklaring, de inhoud van de Website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de Website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de Website. Wij geven geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van de Website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via de Website naar andere Websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere Websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere Websites.
Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering via download van een specifiek e-boek vanop onze website. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het leveren van dat correct en functioneel e-boek.
Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de Website is in ieder geval beperkt tot 50 EUR, of in geval van een bestelling via onze Webwinkel, het bedrag van de bestelling. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit echter onze aansprakelijkheid uit bij overlijden of lichamelijk letsel van u ten gevolge van een doen of nalaten van ons of voor directe schade die het gevolg is van ons opzet, bedrog of grove schuld of die van onze aangestelden of lasthebbers of die het gevolg is van de niet-uitvoering van één van onze voornaamste contractuele verbintenissen ten opzichte van u.

Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons onmogelijk maken (of disproportioneel hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder dit document “Algemene voorwaarden en informatie” uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Disclaimer en Privacyverklaring te wijzigen. De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) en/of via e-mail en zal in werking treden (30) dagen na de aankondiging. Het verder gebruik van de Website zal dan in ieder geval aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde Disclaimer en/of Privacyverklaring.
Wij behouden ons ook het recht voor de inhoud van de Website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging.

Dit document “Algemene voorwaarden en informatie” werd het laatst gewijzigd op 01/10/2016.

Beschikbare en toegankelijke duurzame drager

Het voor u bestemde originele exemplaar van deze Algemene voorwaarden en informatie wordt bij aanvaarding per e-mail aan u overgemaakt op het door u opgegeven e-mailadres en/of online ter beschikking gesteld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren via het formulier op onze website (/contact) of via het postadres: Thingy bvba, gevestigd te Ploegstaart 3, 3010 Leuven, ingeschreven in het RPR Leuven met ondernemingsnummer 501.596.403 en met als BTW-nummer BTW BE 0501.596.403


 

B. Algemene Voorwaarden voor Gebruik van de Dienst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd) via de webwinkel beschikbaar op www.boekboek.com (en/of aliassen) (hierna “de Webwinkel”), uitgebaat door Thingy bvba, met gegevens zoals hoger vermeld. (hierna aangeduid met “wij” of “ons”).
Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van u.
Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen in samenhang met het hoger vermeld document “Algemene voorwaarden en informatie”. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, aanvaardt u eveneens de bepalingen van het document “Algemene voorwaarden en informatie”.
Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel beschikbaar in het Nederlands op onze website www.boekboek.com .

1. Dienst

Wij bieden via de Webwinkel een betalende dienst (hierna “de Dienst”) aan die u o.m. toelaat om op een eenvoudige manier een door u gecreëerd werk dat vatbaar is voor publicatie (hierna “het Werk”) om te zetten in een digitale versie van een boek (“e-boek” of papieren versie), dat vervolgens via de Webwinkel te koop kan worden aangeboden tegen een door u in dialoog bepaalde prijs. Wij verkrijgen daarvoor van u de nodige intellectuele eigendomsrechten conform de modaliteiten van deze Algemene Voorwaarden.

2. Registratie

Alvorens de Dienst te kunnen gebruiken, moet u zich registreren. U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie (waaronder uw naam en voornaam, e-mailadres, IBAN bankrekening nummer en BIC, e.a.) zal verstrekken wanneer u zich voor de Dienst registreert of daarvan gebruik maakt. U stemt ermee in dat wij het recht hebben de gegevens die u verstrekt op te slaan en te gebruiken voor doeleinden van facturatie.

U bent exclusief verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens bij alle activiteiten en transacties die met gebruik van uw gegevens plaatsvinden. U zal ons onmiddellijk in kennis stellen ingeval van verlies of diefstal van uw gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van gebruik door een derde van gegevens van u zonder uw toestemming.

3. Auteursrechten

U blijft de auteur van het Werk en behoudt de daarop eventueel van toepassing zijnde auteursrechten, met dien verstande dat u ermee akkoord gaat om uw vermogensrechtelijke auteursrechten op het Werk aan ons over te dragen voor de online exploitatie, inzage of distributie van het Werk (meer bepaald als e-boek), ongeacht de kenmerken van het netwerk (internet, al dan niet beveiligd intranet,…), het toestel gebruikt voor de ontsluiting van de informatie (bvb. smartphone, mp3- of mp4 lezer, e-reader, pc tablet, iPad), het doel van de beschikbaarstelling en de omvang van het doelpubliek (incl. on-demand diensten).

Deze overdracht geldt voor de hele wereld en voor de volledige duur van deze rechten.

4. Morele rechten

Wij verbinden ons er toe uw moreel recht op vaderschap overeenkomstig de eerlijke en heersende beroepsgebruiken te eerbiedigen. U verzaakt, in de mate toegelaten door de wet, aan de uitoefening van uw moreel recht op eerbied. U zal zich bij wijze van voorbeeld niet verzetten tegen wijzigingen aan uw Werk die overeenkomstig de eerlijke en op dat ogenblik heersende beroepsgebruiken aan het Werk door ons worden aangebracht. U erkent dat u uw recht op bekendmaking met betrekking tot het Werk heeft uitgeput, door de materiële mededeling van het Werk aan ons.

5. Verklaringen

U verklaart:

 • dat het Werk oorspronkelijk is, en van uw hand en u derhalve de enige en oorspronkelijke auteur bent van het Werk; (incl. artwork of andere illustraties gebruikt voor de omslag van een (e-)boek), en door het Werk zelf, alsook de overdracht van de vermogensrechten op het Werk geen rechten van derden te schenden of b/ de volledige beschikking te hebben over de auteursrechten op het Werk, alsook op alle onderdelen ervan (incl. artwork of andere illustraties gebruikt voor de omslag van een (e-)boek), en door het Werk zelf, alsook de overdracht van de vermogensrechten op het Werk geen rechten van derden te schenden;
 • dat het Werk in overeenstemming is met de wet en met de goede zeden, en niet onrechtmatig is jegens derden.

U bent exclusief aansprakelijk voor ieder gebruik door u van functies in de Webwinkel die u in staat stellen om een Werk in te dienen, alsmede voor (de inhoud van) het Werk dat u indient. U mag de Dienst alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de eisen van een rechtbank of een bevoegde regulerende overheid en het is u verboden om lasterlijk, onwettig of anderszins ongepast materiaal via de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot, materiaal dat de rechten van derden schendt, op te slaan, te verspreiden of te verzenden.

U mag geen persoonlijke informatie over andere gebruikers verzamelen of opslaan, anders dan in de normale uitoefening van het gebruik van de Dienst. U erkent dat het opslaan, verspreiden of verzenden van lasterlijk, onwettig of inbreukmakend materiaal u kan blootstellen aan strafrechtelijke en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid. U begrijpt en stemt ermee in dat alle materialen in het openbaar geplaatst (anders dan door ons) of privé verzonden op of via de Dienst onder de uitsluitende verantwoordelijkheid vallen van de verzender, niet die van ons, en dat u verantwoordelijk bent voor alle materiaal dat u uploadt, publiceert of anderszins naar of via de Dienst verzendt.

U gaat ermee akkoord dat, indien een derde beweert dat materiaal dat u aan de Dienst heeft bijgedragen onrechtmatig is, u de bewijslast zal dragen dat het rechtmatig is.

Het is u uitdrukkelijk verboden materiaal te versturen, te publiceren, of anderszins via de Dienst beschikbaar te stellen, of te handelen op een wijze, die naar onze mening:

 • lasterlijk is, belastert, de privacy schendt, obsceen, pornografisch, racistisch, beledigend, intimiderend, bedreigend is of als beledigend wordt ervaren, of haatdragend is of discriminatie of geweld bevordert tegen iemand om welke reden ook, inclusief maar niet beperkt tot, op grond van ras, nationaliteit, religie, leeftijd, geslacht, handicap of seksuele geaardheid;
 • de afbeelding bevat van een persoon zonder diens (schriftelijke) toestemming;
 • informatie promoot waarvan u weet dat deze vals of misleidend is, of illegaal gedrag bevordert;
 • een onwettig of onbevoegd gebruik is of bevordert van een werk beschermd door auteursrechten of naburige rechten, of informatie verstrekt om toegangscontrole of technologieën ter bescherming van auteursrechten en naburige rechten te omzeilen;
 • de intellectuele eigendomsrechten van een derde schendt;
 • een contractuele of andere relatie (inclusief maar niet beperkt tot, interne informatie, exclusieve of vertrouwelijke informatie verkregen in het kader van een arbeidsovereenkomst of een geheimhoudingsovereenkomst) schendt;
 • schadelijk of ongeschikt kan zijn voor minderjarigen of poogt hen te exploiteren of te schaden of hen vraagt naar persoonlijk identificeerbare informatie;
 • indruist tegen regels met betrekking tot het gebruik van de Dienst of van netwerken die met de Dienst verbonden zijn;
 • een software virus bevat of enige andere code bestanden of programma’s die zijn ontworpen of de mogelijkheid bieden om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen, in gevaar te brengen, of op enige andere wijze te beperken;
 • poogt om de kwetsbaarheid van één van onze systemen of netwerken te onderzoeken, te scannen of te testen of enige beveiligings- of authenticatiemaatregelen ter bescherming van de Dienst te schaden of aan te tasten of te omzeilen;
 • de verzending inhoudt van ongevraagde commerciële berichten of andere soortgelijke commerciële communicatie (zoals spam);
 • op ongepaste wijze gebruikersnamen, e-mailadressen, wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie van andere gebruikers werft of verzamelt, voor om het even welk doel;
 • links bevat naar andere sites die het type inhoud bevatten die valt binnen de hierboven vermelde beschrijvingen;
 • deze Algemene Voorwaarden schendt;
 • op enige andere wijze toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Bovendien is het u in verband met het gebruik van de Dienst verboden om:

 • u uit te geven voor een andere persoon of entiteit;
 • de oorsprong van enige inhoud geplaatst of verzonden op of via de Dienst te verhullen;
 • de Dienst of netwerkbron te verstoren;
 • een persoon te stalken of lastig te vallen;
 • de namen van of informatie in verband met andere gebruikers van de Dienst te verzamelen.

U zorgt ervoor dat u alle noodzakelijke rechten en licenties heeft verkregen en dat de informatie die u verstrekt juist en volledig is.

6. Vrijwaring

U vrijwaart ons voor alle aanspraken, vorderingen of klachten van derden, in rechte en in feite, zowel m.b.t. het Werk in zijn geheel, als in zijn onderdelen, voor een (beweerde) inbreuk op de intellectuele rechten van deze derden of op enige andere grond, alsook voor alle kosten en/of schadevergoedingen die wij aan derden verschuldigd zouden zijn doordat u een inbreuk pleegt op deze Algemene Voorwaarden of enige wettelijke bepaling.

Wij zullen u zo spoedig en volledig mogelijk op de hoogte brengen van iedere omstandigheid die aanleiding zou kunnen geven tot toepassing van deze bepaling.

7. Voorbehoud niet te publiceren

Wij behouden ons het recht voor om een Werk niet te publiceren of de Webwinkel niet ter beschikking te stellen en om een Werk op ieder tijdstip, geheel naar eigen goeddunken en meer bepaald in geval van een schending van deze Algemene Voorwaarden of de wet, te verwijderen, offline te halen of te bewerken, zonder kennisgeving, aansprakelijkheid of kosten jegens u. Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om een Werk dat door u wordt ingediend te controleren, eventuele schendingen van deze Algemene Voorwaarden of rechten van derden te onderzoeken, en om alle maatregelen te nemen die wij naar eigen goeddunken passend achten.

8. Optreden in rechte

Om de intellectuele eigendomsrechten in het Werk tegenover derden af te dwingen, verleent u aan ons het recht om zonodig in rechte op te treden tegen inbreuken. Voor zover nodig of nuttig kunnen wij dan mede in naam van u optreden. U zal uw volle medewerking verlenen aan dit geding.

In het geval van een vordering door derden, zal u ons op ons eerste verzoek, bijstaan bij de verdediging en alle nodige informatie of bijstand verstrekken.

9. Vorm en economische voorwaarden

Een door u ingediende versie van het Werk wordt beschouwd als definitief en klaar voor publicatie in de vorm van e-boek. U zorgt ervoor dat het Werk gesteld is in een correcte taal. Indien nodig dient u het Werk zelf bij te werken. Wij zijn evenwel niet verplicht wijzigingen door te voeren, als de bijwerking/verbetering van het Werk niet tegen de kosten of de economische belangen opweegt.

Wij zijn vrij bij het bepalen van de uiteindelijke vorm waarin het Werk zal worden gereproduceerd en gepubliceerd. U bepaalt evenwel de economische voorwaarden waartegen de publicatie in de vorm van e-boek zal gebeuren, waaronder de prijs, het genre, afzonderlijke uitgave of uitgave gezamenlijk met andere werken, eventuele bijkomende uitgaven van hetzelfde Werk, toevoeging van bijlagen, al of niet met medewerking van derden.

Indien u een Internationaal Standaard Boek Nummer (ISBN-nummer) wenst, dient u dit zelf aan te vragen.

10. Kosten

Voor het gebruik van de Dienst worden de volgende kosten aangerekend zoals gespecificeerd op onze website. Alle daar vermelde bedragen zijn in euro (incl. BTW).
Tenzij anders overeengekomen, worden alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de uitvoering van de Dienst, geacht volledig in de prijs begrepen te zijn. Alle eventuele huidige en toekomstige indirecte belastingen, taksen, rechten en heffingen die door een overheid naar aanleiding van of in toepassing van het leveren van de Dienst worden geheven (met inbegrip van de BTW), zullen ook steeds geacht worden te zijn inbegrepen in de prijs.
Alvorens tot betaling over te gaan, krijgt u een volledig overzicht van uw bestelling.

11. Vergoedingen

U aanvaardt dat u voor elke exploitatiewijze door ons zoals opgesomd in artikel 3 een vergoeding zal ontvangen van 70% (excl. BTW) van de totale omzet (na aftrek van de door onze betaalpartner aangerekende transactiekosten) die wordt gerealiseerd door de online verkoop van het Werk via de Webwinkel. Deze regeling is enkel geldig als BoekBoek ook a) de effectief verkopende partij is en b) aldus de gelden op zijn rekening ontvangt. Wordt de verkoop door een derde partij verwezenlijkt (zoals Amazon, Bol.com,…), dan zijn hun algemene voorwaarden en vergoedingen van toepassing in rechtstreekse dialoog met u.

Tenzij er met betrekking tot het Werk geen omzet werd gerealiseerd, gebeurt de betaling (in euro) van de vergoeding per kwartaal en uiterlijk één (1) maand na het verstrijken van elk kwartaal. Ter illustratie: het eerste kwartaal loopt van 1 januari tot 1 april. De vergoeding voor het eerste kwartaal wordt uitbetaald tegen uiterlijk 1 mei. De betaling zal vergezeld gaan van een gedetailleerd overzicht (report) dat per e-mail wordt bezorgd op het door u opgegeven e-mailadres.

12. Overdracht van rechten

De rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden kunnen door ons aan een derde worden overgedragen:

 • mits uw instemming;
 • of op voorwaarde dat wij tegelijkertijd ons bedrijf geheel of gedeeltelijk (als een algemeenheid) overdragen.

Na kennisgeving daarvan aan u worden wij van de verdere uitvoering van onze verplichtingen ontslagen.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan ons recht om derden toestemming te verlenen om één of meerdere van de door u aan ons overgedragen exploitatiewijzen of –vormen te exploiteren, al dan niet voor onze rekening, middels een al dan niet exclusieve (sub)licentie of op enige andere wijze.

13. Duur

Het Werk wordt minstens gedurende één (1) jaar te koop aangeboden op de Webwinkel. De webwinkel behoudt zich het recht voor deze termijn stilzwijgend te verlengen. Wenst u uw werk niet langer aan te bieden, volstaat dit via een e-mail te kennis te geven aan de Webwinkel. Indien u niet instemt het verder vermelden van uw werk op onze website, wordt het Werk niet langer in de Webwinkel vermeld en zijn deze Algemene Voorwaarden niet langer van toepassing.

14. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid:
is per schadegeval steeds beperkt tot het bedrag dat door u ingevolge deze Algemene Voorwaarden werd betaald of zou moeten worden betaald gedurende de laatste drie (3) maanden voorafgaand aan het schadegeval. Aan elkaar verwante, gelijkaardige of gekoppelde schadegevallen worden daarbij steeds als één schadegeval beschouwd;
zal in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding van de indirecte of directe schade, zoals (maar niet beperkt tot) tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van gegevens, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten of verlies van kansen.

Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit bij overlijden of lichamelijk letsel door ons of uw toedoen of voor directe schade die het gevolg is van ons of uw opzet, bedrog of grove schuld of die van onze aangestelden of lasthebbers, of die het gevolg is van de niet-uitvoering van één van onze of uw voornaamste contractuele verbintenissen ten opzichte van u respectievelijk ons.

Klachten over de verleende Dienst of over onze verbintenissen onder deze Algemene Voorwaarden worden slechts aanvaard indien zij schriftelijk worden overgemaakt binnen een termijn van vijf werkdagen nadat de gebreken zijn vastgesteld via de hieronder vermelde contactgegevens.

15. Beëindiging

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, of wij goede redenen hebben om te geloven dat u zich daar niet aan houdt, hebben wij het recht om zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze overeenkomst te beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd zijn, en/of (ii) de toegang tot de Webwinkel (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

Wij behouden ons het recht voor om op ieder tijdstip de Webwinkel (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of derden wanneer wij dat recht uitoefenen. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf waarschuwen voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Webwinkel.

16. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op ieder tijdstip te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot het gebruik van de Webwinkel. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen aan u worden meegedeeld en, indien door u niet geprotesteerd binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen, onmiddellijk van kracht worden en in deze Algemene Voorwaarden worden opgenomen. Indien u dergelijke wijzigingen niet wenst te aanvaarden, zullen wij het recht hebben om deze Algemene Voorwaarden te beëindigen.

Deze Algemene Voorwaarden werden laatst gewijzigd op 05/10/2016.

17. Privacy

Onverminderd de bepalingen opgenomen in onze Privacyverklaring die u terug vindt in het document “Algemene voorwaarden en informatie”, geeft u aan ons toestemming om de volgende persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden:

 • indien u een natuurlijke persoon bent: naam en voornaam, e-mailadres, IBAN bankrekening nummer en BIC;
 • indien u een rechtspersoon bent: naam van de vennootschap, vennootschapsvorm, adres van de maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer, (intracommunautair) BTW-nummer, e-mailadres zaakvoerder of andere contactpersoon, IBAN bankrekening nummer en BIC van de vennootschap.

Bij deze verwerking zullen wij voldoen aan de vereisten van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR-wetgeving erop toezien dat wij:

 • aangepaste technische en organisatorische maatregelen nemen tegen niet-toegelaten en onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen gebeurlijk verlies en vernietiging van en schade aan persoonsgegevens;
 • en enkel de persoonsgegevens verwerken volgens uw algemene of specifieke instructies.

Lees meer op onze privacybeleidspagina.

18. Kennisgevingen en klachten

Alle betekeningen, kennisgevingen of klachten ingevolge deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren bij een aangetekend schrijven naar het hoger vermeld contactadres, of naar volgend e-mailadres: klachten@boekboek.com

Faxberichten en e-mails worden geacht onmiddellijk ontvangen te zijn, op voorwaarde dat door ons via hetzelfde kanaal een ontvangstbevestiging wordt bezorgd. Indien dergelijke ontvangstbevestiging niet wordt ontvangen binnen de drie werkdagen, dan wordt het bericht geacht niet verstuurd te zijn.

U erkent dat het door u tijdens de bestelling opgegeven e-mailadres geldig is.

19. Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons onmogelijk maken (of disproportioneel hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken te Leuven.

21. Beschikbare en toegankelijke duurzame drager

Het voor u bestemde originele exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt bij aanvaarding per e-mail aan u overgemaakt op het door u opgegeven e-mailadres.